Dobrá archi­tet­kura nikdy nenudí, i když je mini­ma­lis­tická.

Na začátku naší práce vždy pře­mýš­líme o místě, formě, vzta­zích, o kon­strukč­ních prin­ci­pech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla zalo­žena v r. 1994 archi­tek­tem Petrem Wízne­rem po jeho před­cho­zím fun­go­vání v něko­lika archi­tek­to­nic­kých ate­li­é­rech (spo­lu­práce s arch. Hon­zí­kem, arch. Šour­kem – Praha, ate­liér AGENS-arch Fle­sar), a práci na odboru pro plán a kon­cepce Český Krumlov (ve funkci hlav­ního archi­tekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ate­li­éru Petr Wízner absol­vo­val fakultu archi­tek­tury, obor archi­tek­tura. Od r. 1995 je čle­nem komory archi­tektů – pořa­dové číslo 2323.

Štítky

Domů